bootstrap slider

OKLAHOMA DISTRICT

OF THE APOSTOLIC FAITH FELLOWSHIP

OKLAHOMA DISTRICT EVENTS

Oklahoma District Youth Rally

November 11, 2017

2:00 p.m.

Faith Apostolic Center

1116 SW H Avenue

Lawton, OK

Pastor Nathaniel Stutzman